تصویب اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس

درخواست حذف این مطلب

تصویب اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در کمیسیون اجتماعی مجلس

بر اساس این اصلاحیه:

به کارگیری بازنشستگان در در سمت هایی همچون سفارت، معاونت ، استاندار و هم طرازان آن ممنوع است.

مقامات موضوع بند «الف»، «ب» و «ج» ماده ۷۱ قانون خدمات کشوری همچون روسای سه قوه، معاونان رییس جمهور، نمایندگان مجلس و وزرا از شمول این قانون مستثنی هستند.

فرزندان ، جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر و نیز آزادگان هم از شمول این قانون مستثنی شده اند.

اجرای این طرح منوط به تصویب در صحن علنی و تأیید شورای نگهبان است.