منتهای مهربانی خدا و خواهش از بندگان

درخواست حذف این مطلب

"منتهای مهربانی خدا و خواهش از بندگان "

به نام خدای بخشاینده مهربان

سوگند به آغاز روز،

و سوگند به شب چون آرام و در خود شود،

که، پروردگارت تو را ترک نکرده و بر تو خشم نگرفته است

هر آینه آ ت برای تو بهتر از دنیاست

به زودی پروردگارت تو را عطا خواهد داد تا خشنود شوی

آیا تو را یتیم نیافت و پناهت داد؟

آیا تو را گمگشته نیافت و هدایتت کرد؟

آیا تو را درویش نیافت و توانگرت گردانید؟

پس یتیم را میازار،

و گدا را مران،

و از نعمت پروردگارت سخن بگوی

سورة الضحى

@karballa313