آیت الله مجتهدی تهرانی (ره):

درخواست حذف این مطلب

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره):

انسان باید در گ از خدا سماجت کند، هیچ دعایی را کوچک نشمارید، شاید استجابت در همان دعا باشد.

هر بعد از ، یک دعا پیش خدا محل دارد که حاجت بگیرد، آن وقت بلند می شود و می رود.

تا را خو بلند نشو و نرو ، تعقیبات بخوان، دعا بخوان. همانطور که بادبادک بدون دنباله بالا نمی رود، هم بدون تعقیبات بالا نمی رود.

بعد از حتما تعقیبات بخوان. بنشین در خانه خدا و گ کن و حاجت بخواه. شاید همین امشب دعایت گرفت.

انسان باید در گ از خدا سماجت کند. خود خدا می فرماید:شما بخوانید مرا، من مستجاب می کنم دعایتان را.